Zákaznická linka
241 481 449

Správa nemovitostí


Zajišťujeme pro naše a nové zákazníky Správu nemovitostí, pro které máme připravené odborníky jak v účetní či bytové části, tak i v té technické.

Účetní část

 • Vedení účetnictví dle platné legislativy a předpisů.
 • Zpracování inventarizace zůstatků účtů ke konci účetního období.
 • Zpracování roční účetní závěrky – rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha k závěrce.
 • Zpracování roční zprávy o hospodaření.
 • Zpracování rozpočtu na následující období (finanční plán).
 • Zpracování měsíčních/kvartálních přehledů dle požadavků SVJ.
 • Jednání s institucemi (zdravotní pojišťovny, správa soc.zabezpečení, finanční úřad apod.) .

Bytová část

 • Podrobná evidence jednotlivých bytových a nebytových jednotek a vlastníků.
 • Stanovování a evidence měsíčních předpisů záloh na správu domu a služby související s užíváním bytové jednotky a společných prostor pro jednotlivé vlastníky v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a vnitřními směrnicemi společenství.
 • Vedení evidence a kontroly úhrad plateb předpisů záloh od jednotlivých vlastníků.
 • Vedení evidence přeplatků a nedoplatků z vyúčtování služeb jednotlivých vlastníků.
 • Zpracování ročního vyúčtování záloh na služby včetně stanovení výše nových předpisů záloh na služby.
 • Zpracování potvrzení o zdanitelných příjmech z titulu podílu na nájemném společných prostor.
 • Sledování včasné platby záloh, vyúčtování a příprava podkladů pro urgence dlužníků (upomínání dlužníků, příprava podkladů k soudnímu vymáhání).
 • Možnost rozesílání vyúčtování, předpisů záloh, upomínek vlastníkům také na emailové adresy.
 • Kompletní zpracování agendy SIPO.

Technická správa domu

 • Sestavení plánu revizí technických zařízení.
 • Zajišťování revizí a sledování doby jejich platnosti , zajištění odstranění zjištěných závad.
 • Provádění pravidelných kontrol domu a drobných oprav a údržby společných částí domu (napr.výměna žárovek,seřízení čidel el.osvětlení, oprava samozavíračů dveří,drobné opravy zvonkového tabla, kontrola úklidu).
 • Zajišťování odstranění havárií ve společných prostorách domu, na společných technologiích a rozvodech v domě.
 • Kontrola, analýza a převod smluv na dodávku služeb a médií.
 • Zajištění dodávek médií (el.energie, ut, tuv, sv, plynu).
 • Provedení odečtu poměrových měřidel pro účely vyúčtování služeb + patních měřidel.
 • Zajištění nepřetržité pohotovostní havarijní služby, nonstop linka pro hlášení havárií.
 • Zajištění dezinsekce a deratizace.
 • Převzetí dokumentů k nemovitosti od bývalého správce a klienta.
 • Zajištění externích dodavatelů (EPS, VZT,...).

Administrativní část

 • El. bankovnictví (příprava a zadávání příkazů k úhradě).
 • Zajištění řešení právních sporů.
 • Zajištění pojištění domu, vyřizování pojistných událostí.
 • Komunikace s vlastníky.
 • Účast na schůzích výboru (1x měsíčně,případně dle potřeby).
 • Příprava podkladů a vypisování výběrových řízení dle schváleného plánu oprav.

Ostatní

 • Časová přizpůsobivost pro jednání (večerní hodiny).
 • Vyzvedávání a předávání dokladů a dokumentů a také účast na jednáních v místě sídla společenství.
 • Informace o dění v rámci problematiky SVJ (časopis SVJ-Aktuálně).
 • Online přístup k bytové evidenci přes zabezpečené internetové stránky (www.domy-online.cz) pro výbor SVJ nebo pro jednotlivé vlastníky (demo přístup pro výbor SVJ: uživatel: mMajitel, heslo: demo), včetně možnosti ukládání dokumentů k nahlédnutí - MOŽNOST PŘÍSTUPU K EVIDOVANÝM ÚDAJŮM (KONTAKTY, PŘEDPISY, PLATBY APOD.) KDYKOLIV A ODKUDKOLIV.